UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp

Ngày 11/8/2020, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã ký ban hành văn bản số 2508/UBND-KGVX, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp. Nội dung văn bản chỉ đạo như sau: