V/v đề nghị tiếp cận chính sách tháo gỡ khó khăn cho SXKD trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Toàn văn Nghị quyết số 84/NQ- CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ như sau: