UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng