Hiệp hội DN tỉnh đề nghị DN hội viên thông tin tình hình doanh nghiệp

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

MẪU THÔNG TIN TÌNH HÌNH

Doanh nghiệp; tổ chức chính trị và chính trị – xã hội

ở doanh nghiệp hội viên

(Thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 25/CV-HH

ngày 29/5/2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh)

 

 1. Tên đơn vị (Tên doanh nghiệp đầy đủ, viết tắt):………………………..……

(Nếu là chi nhánh ở cấp huyện thì ghi rõ là chi nhánh của doanh nghiệp nào ?)

 1. Ngành nghề kinh doanh (Ghi theo nội dung trong GPKD của DN)………….
 2. Địa chỉ trụ sở chính (SN. đường phố, tổ, phường/thị trấn/xã, huyện/TP)……

A.TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP

 1. Số lao động tham gia BHXH bình quân năm (người ?)………………………
 2. Tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2019 (đồng ?)……………………….
 3. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp có đến 31/12/2019 (đồng ?)……………..
 4. TÌNH HÌNH CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI Ở DOANH NGHIỆP
 5. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam

1.1 Là Đảng bộ hoăc Chi bộ cơ sở (Tên, số đảng viên ?)………………….………….

1.2 Là Chi bộ bộ phận của Đảng bộ cơ sở (Tên, số đảng viên ?)……………………

1.3 Trong doanh nghiệp có đảng viên ĐCSVN nhưng đang sinh hoạt ở địa phương hoặc ở đơn vị khác (số đảng viên ?)………………………………………………………

 1. Tổ chức Công đoàn Việt Nam

2.1 Là Công đoàn cơ sở (Tên, số lượng đoàn viên ?)……………….…………..……….

2.2 Là tổ chức bộ phận của Công đoàn cơ sở (Tên, số đoàn viên ?)……………………

 1. Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

3.1 Là Đoàn cơ sở hoặc Chi đoàn cơ sở (Tên, số lượng đoàn viên ?)………..…………

3.2 Là Chi đoàn trực thuộc hoặc là Phân chi đoàn (Tên, số lượng đoàn viên ?)………

 1. Tổ chức Hội cựu chiến binh Việt Nam

4.1 Là tổ chức hội cơ sở  (Tên, số lượng hội viên ?)………..………….………….……

4.2 Là tổ chức trực thuộc hội cơ sở  (Tên, số lượng hội viên ?)………..………………

 

                                                                                       Ngày         tháng    năm 2020

       Người lập biểu                                                          Thủ trưởng đơn vị

(Họ, tên, số ĐT liên lạc)                                              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)