V/v tham gia chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hội DN huyện, TP và các DN thành viên nghiên cứu văn bản này. Đồng thời căn cứ tình hình SXKD của đơn vị (liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn), tham gia chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp năm 2020 theo nội dung, hướng dẫn trên. Xin cảm ơn.