Chi nhánh Agribank Tuyên Quang thông báo số điện thoại hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19