Đề nghị báo cáo nhanh tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; Công văn số 637/UBND-TH ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ,

Để xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo nhanh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19 như sau:
  1. Nội dung doanh nghiệp báo cáo:

– Những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19

– Nội dung doanh nghiệp cần Nhà nước hỗ trợ

– Số lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

  1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp:

– Số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cần được hỗ trợ (chi tiết khó khăn, vướng mắc).

–  Số lượng lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

– Nội dung doanh nghiệp cần hỗ trợ (số lượng/nội dung hỗ trợ):

+ Số lượng doanh nghiệp cần được hỗ trợ vay vốn ngân hàng

+ Số lượng doanh nghiệp cần được giãn nợ thuế

+ Số lượng doanh nghiệp cần được hỗ trợ cho người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19….

Sở Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang và gửi các thông tin về Sở trước 09 giờ ngày 09/4/2020.

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội, Chi hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tổng hợp báo cáo nhanh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, gửi về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian trước 09 giờ ngày mai (thứ năm 09/4/2020). Xin cảm ơn.