Về việc triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu và tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời qua tình hình SXKD tại đơn vị mình đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020. Xin cảm ơn