Về việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020