UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận quan tâm