UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm các cấp, ngành chức năng triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời qua tình hình SXKD tại đơn vị mình, báo cáo, đề xuất với cấp, ngành liên quan hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (nếu có). Xin cảm ơn