Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ tình hình đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Xin cảm ơn