B/c ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với SXKD của các DN Hiệp hội DN tỉnh