KH của UBND tỉnh V/v đáp ứng với từng cấp độ do vi rút Corona gây ra

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ tình hình địa phương và đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả KH trên của UBND tỉnh V/v đáp ứng với từng cấp độ do vi rút Corona gây ra. Xin cảm ơn!