Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác pháp chế năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện tốt các nội dung KH trên tại đơn vị mình. Xin cảm ơn!