Nguyễn Việt Lâm

 

17/7/1992; Nam Cty TNHH MTV Sơn Dương Greenfarm; SXKD-DV; Xã Kháng Nhật, h. Sơn Dương; 0962.313.555; Sơn Dương Greenfarm2017@gmail.com