Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng V/v đón Tết nguyên đán Canh tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị của Thủ tướng V/v đón Tết nguyên đán Canh tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm tại đơn vị mình. Xin cảm ơn!