Kế hoạch triển khai thực hiện QH tổng thể PT Khu DL Quốc gia Tân Trào đến năm 2030

Ngày 26/12/2019, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã ký ban hành kế hoạch số 134/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030. Một số nội dung liên quan đến doanh nghiệp. Cụ thể như sau: