Điểm số khảo sát và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (DCI) các sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang năm 2019

1. DCI SO BAN NGANH THUOC TINH 2019

DCI BQL CT DAN DUNG VA CN 2019

DCI BQL CT GIAO THONG 2019

DCI BQL CT NN VA PTNT 2019

DCI BQL KHU CONG NGHIEP 2019

DCI SO CONG THUONG 2019

DCI SO GIAO DUC DAO TAO 2019

DCI SO GIAO THONG VAN TAI 2019

DCI SO KE HOACH DAU TU 2019

DCI SO KHOA HOC CONG NGHE 2019

DCI SO LĐ TB VA XH 2019

DCI SO NN VA PTNT 2019

DCI SO TAI CHINH 2019

DCI SO TAI NGUYEN MOI TRUONG 2019

DCI SO THONG TIN TRUYEN THONG 2019

DCI SO TU PHAP 2019

DCI SO VAN HOA TT VA DL 2019

DCI SO XAY DUNG 2019

DCI SO Y TE 2019

DCI THANH TRA TINH 2019