Điểm số khảo sát và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (DCI) các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

1. DCI HUYEN THANH PHO 2019

DCI HUYEN CHIEM HOA 2019

DCI HUYEN HAM YEN 2019

DCI HUYEN LAM BINH 2019

DCI HUYEN NA HANG 2019

DCI HUYEN SON DUONG 2019

DCI HUYEN YEN SON 2019

DCI THANH PHO TUYEN QUANG 2019