Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ điều kiện SXKD của DN đăng ký đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo danh mục dự án trên theo thời gian và địa chỉ hướng dẫn.  Xin cảm ơn!