Hướng dẫn thực hiện NQ của HĐND tỉnh về CS đặc thù KKDN đầu tư vào NN, NT

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ vào khả năng và điều kiện của DN, đăng ký hỗ trợ dự án theo mẫu và địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn