Nguyễn Ngọc Phẩm

27/11/1967 Nam Ủy viên BTV thường trực HHDN tỉnh; GĐ Công ty CP Đường bộ 232 SXKD- DV Xã An Tường, Tp  Tuyên Q 0915414569 pham232tq@gmailcom