Thành lập tổ kiểm phiếu và tổng hợp kết quả khảo sát Chỉ số DCI năm 2019