V/v đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tham dự sản phẩm tham gia bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 theo hướng dẫn. Xin cảm ơn