Công văn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về việc góp ý kiến vào dự thảo Nghị định