Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 – 2025)