Giấy mời tham gia Đoàn giao dịch thị trường Hungary và Séc