Giấy mời dự Gặp mặt Doanh nhân nữ nhân Kỷ niệm Ngày PNVN 20-10-2019