Chiêm Hóa giải quyết kiến nghị của HTX vận tải Vĩnh Lộc