V/v gửi ý kiến tham gia tại Hội nghị đối thoại nông dân với lãnh đạo tỉnh