V/v tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019