V/v tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí phục vụ hoạt động Hiệp hội năm 2019

Ngày 26/9/2019, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành văn bản số 160/CV-HH, Kính gửi các đ/c có chức danh quản lý trong Hiệp hội DN tỉnh; các đ/c Chủ tịch Hội DN huyện, TP trực thuộc Hiệp hội DN tỉnh, V/v tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí phục vụ hoạt động Hiệp hội năm 2019. Toàn văn như sau: