V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị kết nối cung- cầu các DN hội viên 3 Hiệp hội

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tham dự theo Mẫu hướng dẫn, gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp trước ngày 20/9/2019. Xin cảm ơn!