V/v trả lời kiến nghị xác định lại số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp