KH của UBND tỉnh về tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội quán triệt, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ vào sự phân công của Ban tổ chức, tham gia tích cực vào KH của UBND tỉnh về tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội trên. Xin cảm ơn!