V/v vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2019