V/v TT Kết quả Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV