V/v tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và ĐHTĐ yêu nước tỉnh TQ lần thứ V