Thông báo Kết luận kỳ họp tháng 7/2019 của BCH Hiệp hội DN tỉnh