Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời từ nhu cầu, điều kiện thực tế của DN, đề ra mục tiêu giải pháp tuân thủ pháp luật trong hoạt động SXKD, góp phần nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của tỉnh. Xin cảm ơn!