V/V THAM GIA VÀO CHUỖI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VN TẠI TTTN NĂM 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế của DN, đăng ký tham dự theo thời gian, địa chỉ hướng dẫn; đồng gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c. Xin cảm ơn!