V/v mời tham gia học tập và khảo sát thực tế tại Pháp, Ý, Thụy Sỹ tháng 8/2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời điền thông tin đăng ký tham dự theo mẫu biểu, thời gian, địa chỉ hướng dẫn; đồng gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c. Xin cảm ơn!