Thư cảm ơn của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc