V/v vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2019