V/v đăng ký bổ sung danh mục dự án công trình năm 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký bổ sung danh mục dự án công trình năm 2019 (nếu có); điền thông tin theo mẫu biểu, gửi Sở TN&MT trước ngày 15/5/2019; đồng gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c. Xin cảm ơn!