UBND huyện Lâm Bình trả lời ý kiến, kiến nghị của DN