Mời DN tham dự Hội thảo nâng cao năng lực cơ sở công nghiệp nông thôn

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản trên; lựa chọn, giới thiệu 05 DN gửi Văn phòng Hiệp hội trước ngày 14/5/2019 để tổng hợp báo cáo thường trực cử tham dự hội thảo này. Xin cảm ơn!