Về Sổ tay hướng dẫn nhóm chỉ số Công nghệ & Đổi mới sáng tạo