UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí